Tento reklamačný poriadok je účinný od 01.12.2016 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle spoločnosti FerMi s.r.o., so sídlom Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 43 991 068, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21614/N (ďalej len „Predávajúci“) alebo ako dokument na www.ivecoshop.sk.

Kupujúcim sa rozumie obchodný partner Predávajúceho (podnikateľ), ktorý uzatvoril s Predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k tovaru, ktorý Predávajúci predáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom internetového obchodu www.ivecoshop.sk (ďalej len „Kupujúci“).

Tovarom sa rozumejú predovšetkým náhradné diely na nákladné automobily, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim na jednej strane a Kupujúcim na strane druhej (ďalej len „Tovar“).

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru voči Predávajúcemu (ďalej len „reklamácia“).

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup Predávajúceho v prípade uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady Tovaru zo strany Kupujúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru spôsobom, v rozsahu, so záručnou dobou, a obsahom a za podmienok vyplývajúcich pre zodpovedajúcu záruku z tohto Reklamačného poriadku.
 2. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho (ďalej len „VOP“). Kupujúci prevzatím Tovaru od Predávajúceho súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. V prípade, že Tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím Tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.
 3. Ako doklad o záruke (záručný list) slúži nákupný doklad (faktúra), ktorý Predávajúci vystavuje Kupujúcemu ku každému zakúpenému Tovaru s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov Tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, katalógové číslo ....) (ďalej len „Záručný list“).

II. Dĺžka záruky

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Pri predaji Tovaru Kupujúcemu – podnikateľovi na základe zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), je poskytovaná zmluvná záruka, avšak len v prípade, ak je to uvedené na Záručnom liste a v dĺžke uvedenej na Záručnom liste.

III. Záručné podmienky

 1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní Tovaru prekontrolovať spolu s prepravcom/kuriérom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, nepoškodenosť obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, a to z dôvodu, že zásielka je neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od kuriéra prevezme, je nevyhnutné poškodenie zásielky dostatočne určito spísať v odovzdávacom protokole.
 2. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky Kupujúci zistí po jej prevzatí, Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky, vypísať a zaslať zápis o poškodení zásielky na adresu fermizavináčfermisro.sk. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 3. Rozdiely v množstve zistené Kupujúcim mimo priestorov sídla a prevádzky Predávajúceho, musia byť doložené svedectvom tretej nezávislej osoby.
 4. Miestom pre uplatnenie reklamácie je: FerMi s.r.o., Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky alebo osobne na prevádzke spoločnosti FerMi s.r.o., Viničná č. 2, 940 64 Nové Zámky.
 5. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou alebo osobne doručiť na adresu miesta uplatnenia reklamácie, uvedeného v bode 3.4 vyššie. Balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: reklamovaný Tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu Záručného listu, podrobný popis vady uvedený vo vyplnenom reklamačnom protokole a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä korešpondenčnú adresu Kupujúceho, tel.číslo. a emailovú adresu). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a vady Tovaru. Reklamačný protokol je dostupný na www.ivecoshop.sk.
 6. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný Tovar fakturovaný.
 7. Kupujúci je povinný na požiadanie poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť pri reklamovaní vady, a to najmä vždy v tých prípadoch, keď je reklamovaný Tovar zasielaný na posúdenie výrobcovi. Poskytnutie súčinnosti pri reklamovaní vady spočíva v poskytnutí akýchkoľvek súvisiacich resp. relevantných informácií potrebných k posúdeniu reklamovanej vady, o ktoré Predávajúci resp. výrobca reklamovaného Tovaru požiada (i opakovane). Po dobu omeškania Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti nie je Predávajúci v omeškaní s vybavením reklamácie.
 8. Kupujúci je povinný pri reklamácii Tovaru preukázať existenciu záruky, a to predložením Záručného listu a v prípade, ak bol v minulosti Tovar reklamovaný, Kupujúci je povinný tiež doložiť doklad o reklamácii Tovaru. Na Záručnom liste musí byť uvedené rovnaké sériové/katalógové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové/katalógové číslo má). Pri strate Záručného listu reklamovaného Tovaru ako aj pri odstránení sériového resp. katalógového čísla, resp. jeho nečitateľnosti zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť v týchto prípadoch nevzniká.
 9. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi Predávajúceho neschválenými komponentmi, ktorých funkčnosť nebola Kupujúcim výslovne požadovaná pri zadávaní objednávky. Kupujúci preberá objednávkou tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ivecoshop.sk všetku zodpovednosť za správnosť objednaného tovaru a za všetky prípadné následné škody vzniknuté nesprávnym výberom.
 10. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného montážneho zariadenie, resp. náradia, neodbornou montážou, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a montážou, ktoré sú v rozpore s účelom použitia tovaru.
 11. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia Tovaru vzniknuté:
  1. mechanickým poškodením Tovaru,
  2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
  3. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia použitiu Tovaru,
  4. neodbornou montážou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  5. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii priloženej k Tovaru alebo všeobecnými princípmi,
  6. vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov Tovaru,
  7. Tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.),
  8. pri preprave Tovaru (tieto vady Tovaru je nutné riešiť priamo s prepravnou spoločnosťou resp. s kuriérom Predávajúceho);
  9. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 12. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na vadu písomne uvedenú Kupujúcim v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom poruchy.
 13. Ak sa pri vybavovaní reklamácie zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný Tovar, ale neodborná montáž, nesprávne zaobchádzanie, alebo ak Tovar poškodil Kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že Kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude táto oprava Tovaru zo strany Predávajúceho zabezpečená, za podmienok, že Predávajúci je schopný takúto opravu zabezpečiť a účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.
 14. V prípade neoprávnenej reklamácie nahradí Kupujúci Predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie.
 15. Predávajúci má právo odmietnuť prijať Tovar na reklamáciu v prípadoch, kedy reklamovaný Tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie Tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, vada Tovaru bude odstránená a Tovar bude opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny Tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za Tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo má právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu Tovaru formou vystavenia dobropisu.

 1. Reklamácie Tovaru Predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu po určení spôsobu reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie Kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná.
 2. V prípade uplatnenej reklamácie Kupujúcim platí, že po vybavení dôvodnej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade nedôvodnej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.
 3. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po prijatí reklamácie do dňa vybavenia reklamácie a nie do dňa vyzdvihnutia reklamovaného Tovaru Kupujúcim. O vybavení reklamácie je Kupujúci informovaný e-mailom a telefonicky na tel.č., ktoré uviedol už pri nákupe.
 4. Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.
 5. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu vybavenia reklamácie je Predávajúci oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/deň pri tovare nad 5kg, pri tovare do 5kg je cena 0.50EUR/deň.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok, ako aj práva a povinnosti v tomto Reklamačnom poriadku neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Tento Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Za spoločnosť FerMi s.r.o., Mgr. František Vadkerti - Obchodný riaditeľ