Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vydané v súlade s ustanovením § 273 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, predovšetkým náhradných dielov na nákladné automobily.

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.fermishop.sk je spoločnosť FerMi s.r.o., so sídlom Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 43 991 068, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21614/N (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Kupujúcim v internetovom obchode www.fermishop.sk môže byť iba podnikateľ nakupujúci tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.fermishop.sk výlučne za účelom podnikania a nie za účelom priamej osobnej spotreby fyzických osôb alebo pre príslušníkov svojej domácnosti (ďalej len „ Kupujúci“).
 3. Kupujúci vzhľadom na svoj status nie je voči Predávajúcemu v postavení spotrebiteľa; na Kupujúceho sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP ani kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že kúpou tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.fermishop.sk od Predávajúceho, nevznikajú Kupujúcemu žiadne práva na používanie ochranných známok, obchodných názvov, firemných log či patentov Predávajúceho alebo tretích osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou výslovne dohodnuté inak.
 6. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že súhlasí s ich obsahom. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

II. Výklad základných pojmov

Pre účely úpravy právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa použijú nižšie uvedené definície v tom zmysle, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ Zmluvnými stranami nebude v zmluve dohodnuté inak. Tieto pojmy budú platiť rovnako pre jednotné, ako aj množné číslo príslušného definovaného pojmu:

 1. Predávajúci

  FerMi s.r.o., IČO: 43 991 068, so sídlom Zelená alej 10452/16, 940 02 Nové Zámky, je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21614/N, zaoberajúcou sa predajom predovšetkým náhradných dielov na nákladné automobily,

 2. Orgán dozoru

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
  Staničná 9, P.O. Box 49/A,950 50 Nitra 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 037/ 7720 001, 7720 034
  fax č.: 037/ 7720 024
  e-mail: nrzavináčsoi.sk,

 3. Kupujúci v internetovom obchode www.fermishop.sk je podnikateľom.
  Podnikateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom. Podnikateľom sa rozumie najmä:
  • osoba zapísaná v obchodnom registri (najmä obchodné spoločnosti a družstvá);
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri);
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe osobitných predpisov (napríklad advokáti a pod.); a
  • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 4. Tovar – tovar znamená tovar ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.fermishop.sk, predovšetkým náhradné diely na nákladné automobily.
 5. Cena tovaru – je kúpna cena Tovaru uvedená bez DPH. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena Tovaru nezahŕňa náklady na balenie a dopravu Tovaru.
 6. Špeciálny tovar - je Tovar na objednávku, ktorý nie je bežne skladom dostupný a v internetovom obchode www.fermishop.sk je pri ňom uvedený status “ NA CESTE“ alebo „DOSTUPNÝ NA EXTERNOM SKLADE“ a kusovo sa objednáva na základe výslovnej žiadosti Kupujúceho v prípade, ak je Predávajúci schopný zabezpečiť tento Tovar pre Kupujúceho.

III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti objednávky Kupujúceho prijatej Predávajúcim je pravdivé a úplné uvedenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných Predávajúcim pri registrácii v internetovom obchode www.fermishop.sk a pri následnom objednaním tovaru prostredníctvom nákupného košíka.
 2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh kúpnopredajnej zmluvy zo strany Kupujúceho a sú považované za záväzné pre obe Zmluvné strany. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru. Kupujúci preberá objednávkou tovaru všetku zodpovednosť za správnosť objednaného tovaru a za všetky prípadné následné škody vzniknuté nesprávnym výberom.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku Kupujúcemu v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v internetovom obchode www.fermishop.sk.
 4. K samotnému uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy dochádza odoslaním e-mailu s potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Uzatvorenú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch Zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky žiadať od Kupujúceho dodatočné potvrdenie prípadne spresnenie objednávky vhodným spôsobom. V prípade, že Kupujúci toto dodatočné potvrdenie prípadne spresnenie objednávky požadovaným spôsobom a v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa uplynutím tejto lehoty od počiatku ruší.
 6. Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a Kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.
 7. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
 8. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade vyhotovenia VOP aj v anglickom jazyku bude mať slovenská jazyková verzia týchto VOP v prípade akýchkoľvek rozporov prednosť. Rovnaké pravidlá platia aj pre reklamačný poriadok a zmluvu.
 9. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
 10. Kupujúci aj Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy zo zákonnom stanovených dôvodov. Okrem zákonom stanovených dôvodov môžu Zmluvné strany odstúpiť od zmluvy iba za nasledujúcich podmienok:
  • Predávajúci má právo zrušiť objednávku (STORNO – PREDÁVAJÚCI) – odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v dohodnutej cene, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci už zaplatil cenu Tovaru alebo jej časť, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený bankový účet pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
  • Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (STORNO - KUPUJÚCI) len po predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej dohode s oprávneným zamestnancom Predávajúceho, a to iba v prípade, ak predmetom kúpy bol Tovar, ktorý mal Predávajúci v skladových zásobách (t. j. predmetom kúpy nebol Špeciálny tovar). V prípade, že predmetom kúpy bol Špeciálny tovar na objednávku od dodávateľov, Predávajúci má právo odmietnuť storno takejto objednávky, pokiaľ nebude Zmluvnými stranami dohodnuté inak.
  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho; podstatným porušením zmluvy zo strany Predávajúceho sa rozumie omeškanie Predávajúceho v prípade, ak si Predávajúci nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Kupujúcim, v trvaní minimálne 21 pracovných dní.
 11. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z meškania s dodaním Tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vyskytujúcimi sa u Predávajúceho alebo u jeho dodávateľa.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena tovaru je cena uvedená v internetovom obchode www.fermishop.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.fermishop.sk sú zmluvné ceny bez DPH, bez nákladov na dopravu a dodanie tovaru.
 3. Predávajúci zašle spolu s tovarom Kupujúcemu PROFORMA faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Platný daňový doklad – faktúru zašle Predávajúci Kupujúcemu, na ním zadanú e-mailovú adresu pri registrácii, až po zaplatení celej kúpnej ceny formou elektronickej faktúry podpísanej elektronickým podpisom Predávajúceho. Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme v zmysle ustanovenie § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“).
 4. Platba za Tovar môže byť Kupujúcim uskutočnená nasledovnými spôsobmi:
  • v hotovosti pri prevzatí Tovaru v predajni
  • bankovým prevodom vykonaným vopred
  • okamžite po vykonaní objednávky prostredníctvom služby TatraPay
  • na dobierku pri doručení Tovaru (hotovosť preberá od Kupujúceho prepravca/kuriér)
  • úhradou PROFORMA faktúry s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia.
 5. Ku kúpnej cene tovaru budú prirátané náklady na dopravu v sume 4 EUR bez DPH za objednávku nižšiu ako 200 EUR bez DPH pre zásielky v rámci územia Slovenskej republiky. Pri požiadavke na dodanie tovaru do 10:00 nasledujúceho pracovného dňa je cena dopravy v hodnote 6,00 EUR bez DPH, pokiaľ je objednávka nižšia ako 200 EUR bez DPH. Pri objednávke v hodnote vyššej ako 200 EUR bez DPH, cenu za dopravu znáša Predávajúci. Pre zásielky mimo územia Slovenskej republiky budú ku kúpnej cene prirátané náklady na dopravu podľa platného cenníka prepravcu.
 6. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny majetkom Predávajúceho.
 7. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný Tovar, vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie a dane z pridanej hodnoty.
 8. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie predmetu Zmluvy a Kupujúci je povinný takúto faktúru uhradiť v lehote splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
 9. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je Predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie ďalšieho Tovaru Kupujúcemu, a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov Kupujúceho a súčasne si uplatňovať úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania Kupujúceho.
 10. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný Tovar nesmie byť zaplatená pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky Kupujúceho, ktorú má voči Predávajúcemu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

V. Dodacie podmienky

 1. Dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom čase zvyčajne do 24 hodín v pracovných dňoch od potvrdenia objednávky. Podmienkou dodania tovaru do 24 hodín od objednania je realizácia objednávky v pracovné dni najneskôr do 16.30 hod.. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺženia dodacej doby na základe nepredvídaných okolností. O predĺžení dodacej doby bude Predávajúci informovať Kupujúceho a po vzájomnej dohode určia novú dodaciu dobu.
 2. V prípade Špeciálneho tovaru sa po dohode s Kupujúcim stanovuje individuálna dodacia doba.
 3. Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky Kupujúceho.
 4. Predávajúci zasiela objednaný tovar Kupujúcemu prostredníctvom vlastných kuriérov Predávajúceho, prepravcu DPD alebo Slovenskej pošty a.s.. Po odovzdaní tovaru na prepravu zašle Predávajúci informačný e-mail Kupujúcemu „zmena stavu objednávky na zrealizovaná“.
 5. Tovar je možné vyzdvihnúť osobne v predajni FerMi s.r.o., Viničná 2, 940 64 Nové Zámky počas prevádzkovej doby, pokiaľ Kupujúci uviedol osobný odber v objednávke a Predávajúci mu oznámil, že tovar je pripravený.
 6. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať.
 7. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní Tovaru prekontrolovať spolu s kuriérom/prepravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, nepoškodenosť obalu) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, a to z dôvodu, že zásielka je neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od kuriéra/prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie zásielky dostatočne určito spísať v odovzdávacom protokole.
 8. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky Kupujúci zistí po jej prevzatí, je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky, vypísať a zaslať zápis o poškodení zásielky na adresu fermizavináčfermisro.sk.
 9. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 10. V prípade, že Kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne a včas dodaný Tovar Predávajúcim, ktorý si Kupujúci riadne objednal, Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu účtovať náklady na dopravu Tovaru do dojednaného miesta dodania a náklady na dopravu Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade riadneho a včasného neprevzatia hotovej zákazky Kupujúcim z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený v prípade, ak skladovania takto neprevzatej zásielky u Predávajúceho je dlhšie ako 10 dní odo dňa dohodnutého ako termín dodania, účtovať si poplatok za skladné vo výške 0,5% z kúpnej ceny skladovaného Tovaru za každý aj začatý deň skladovania Tovaru. Tieto sankcie sa nevzťahujú na prípad, keď Predávajúci dodá Tovar, ktorý nezodpovedá Zmluve alebo vadný Tovar.

VI. Výhrada vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo k premetu kúpy/plnenia prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

VII. Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje Kupujúceho sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného Tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

VIII. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na Tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú účinné od 01.12.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.
 2. Tieto VOP platia v rozsahu a znení uvedenom na internetovej stránke www.fermishop.sk v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje súhlas Predávajúcemu so zasielaním elektronických faktúr na ním zadanú emailovú adresu v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH.
 4. Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s výškou ceny za tovar, s nákladmi na dopravu, so VOP a Reklamačným poriadkom uverejnenými na www.fermishop.sk v deň odoslania objednávky.

Za Predávajúceho schválil Mgr. František Vadkerti, obchodný riaditeľ.